Voordat het zoekproces zal worden opgestart ontvangt de opdrachtgever een voorstel, waarin een uiteenzetting wordt gegeven op basis waarvan de opdracht kan worden uitgevoerd. Deze uiteenzetting bevat:
  • Een schets van de opdrachtgevende onderneming waarin naast de structuur ook de producten/diensten, communicatielijnen en huidige en toekomstige ontwikkelingen worden beschreven. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de discipline waarbinnen de desbetreffende positie vacant is.
  • Een beschrijving van de functie: naast de taken en verantwoordelijkheden (en eventuele toekomstige ontwikkelingen) wordt tevens de plaats in de gehele organisatie geschetst alsmede de functionele samenhang met andere disciplines binnen de onderneming.
  • De profielschets van de ideale kandidaat: het gewenste c.q. vereiste pakket van kennis, kunde en ervaring wordt weergegeven en getoetst aan het functieprofiel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wensen en eisen ten aanzien van de persoonlijke eigenschappen van de ideale kandidaat.
  • De remuneratie, die bij de positie hoort, wordt doorgaans in een bandbreedte aangegeven, aangevuld met een indicatie van secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Een beschrijving van de algemene en bijzondere voorwaarden en honorariumstructuur.
Bij het aanvaarden van een opdracht gaat Baris Consult ervan uit, dat in het algemeen de actieve searchperiode circa drie maanden zal bedragen. Enkele maanden na plaatsing vindt er een evaluatiegesprek met de opdrachtgever plaats.